Završena konstruktivna obnova naše crkve, financirana iz Fonda solidarnosti Europske Unije

PROJEKT: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Barbare i inventara, Vrapčanska ulica 165, Zagreb
Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava FSEU: 74-0027-21
Klasa: 612-08/21-39/0060
Ur. Broj: 532-05-03-21-03
 
GRAĐEVINA: Crkva sv. Barbare Djevice i Mučenice
Zaštićeno kulturno dobro br. Z-0721
 
LOKACIJA: Vrapčanska ulica 165, 10000 Zagreb, k.č.br. 3445, k.o. Gornje Vrapče
 
Projekt je financirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Leave a Reply